Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Услуги свързани с пожарната безопасност и пожарогасене


Противопожарно обследване на обекти


Противопожарното обследване на обекти представлява комплекс от организационни и технически мероприятия:

» проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;
» изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност;
» разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им;
» отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;
» създаване на условия за безопасна евакуация (планове за евакуация) на хора и материални ценности при пожари и аварии;
» създаване на условия за успешно пожарогасене;
» инструктажи и обучение по ПАБ;
» представителство пред органите на НС „ПБС”, съобразено с методиките на НАРЕДБА № Iз-489/28.03.2007 г. на МВР, по които се извършват комплексни проверки на обектите. Към тази дейност са включени и юридически консултаци по всички въпроси, касаещи ПАБ при проучване, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на обекти;
» строителен надзор на техническата противопожарна защита, по извършвани проверки и връчвани документи от органите на НС „ПБС”, по спазване правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност в обектите в експлоатация;
» специализирани доклади и лекции на тема превантивна защита от пожари, при всички случаи на съдебно производство, свързани с ПАБ и др. При реконструкции и модернизации на обекти се предлагат инженерингови решения за пожарообезопасяване. Тези дейности се извършват от бивши служители на НС „ПБС” с дългогодишен опит и стаж по направление държавен противопожарен контрол и превантивна дейност и притежават образователно-квалификационна степен “магистър”. Имат и натрупан опит при работа по пожарообезопасяването на електропроизводствени обекти.

Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност


» Организацията по пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност e съобразена с изискванията на Наредба № IЗ-1951 от 27.10.2006 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти, Наредба № IЗ-2101 от 27.11.2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от НС „ПБС”, инструкция № Із – 1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на НС „ПБС” и инструкция № Iз – 491 от 28.03.2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на НС “„ПБС”.

Нанасяне на огнезащитни състави за кабели, подови и стенни настилки, облицовки, дървени и метални конструкции


© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.