Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Сервиз


Контрол и техническо обслужване на ръчно носими и возими пожарогасители съгласно ISO 11602-2

Сервизът на фирмата предлага ремонт и обслужване на всякакви видове водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Проверка, презареждане и заверка със стикер за изправност според изискванията на законодателството на РБ.

Въздушно дихателни апарати


Пожароизвестителни инсталации и системи


Пожарогасителни инсталации и системи


Аварийно и евакуационно осветление, озвучителни и оповестителни системи


Димоотвеждащи и вентилационни инсталации, противопожарни врати


Газсигнализаторни инсталации и системи


© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.